Wednesday, 26 February 2014

CÔNG TRÌNH THẬP NIÊN (Ý tưởng nữa cuối thập niên trước, đầu thập niên này lên chương trình, bây giờ mới đến giai đoạn tăng tốc, chưa biết khi nào về đích).

TIẾNG GIA HƯNG
TIẾNG PHỔ THÔNG
à ri
như thế này
ác lờ
ải ải
lười, thiếu trách nhiệm
ai kỳ
không ai chấp nhận
ai vẹ
ai bảo
ăn chực
ăn khách (thường không được mời trước)
ăn phắt
ăn vặt
ăn trắt
dùng miệng tách hạt lúa rang để ăn
ăng xi
oẳn tù tì
áo cọc tay
áo ngắn tay
áo loòng
áo thun
áo phong
áo thun
áo xuống
áo xống
Ba láp
Nói dối
ba láp
nói láo
ba trợn ba nháng
xấc xược, hỗn láo
ba trợn ba trạo
bạc ác
quá đáng
bạc ác
bại
mép nước
bại
bãi
Bãi Tràn
bảm (ngon bảm, giỏi bảm…)
khá ngon
bậm ngấy
bần
bắn (cột nhà, …)
bần mửa
muốn ói
bần ngủ
băn xoăn bó xó
bạng
húc nhau
bằng kỳ tẹo
bằng kỳ thỉ
bạo
bão
bạo
khỏe
báp sạu
bắp ngô
bát ngát
bát ngát xa đưa
bắt phe
chia phe, chia nhóm (khi chơi)
bắt tréo
bắt tréo
bắt troắn
người nhăn nhó
bật truật
bắt túm bắt téo
rối rắm, lộn xộn
bắt vày
bâu
túi
bấu
cào cấu
bâu troộng
cháy túi
bày
chỉ (dạy)
bầy choa
bẫy lộ
bẫy luồng
bẫy vương
bẹ (chuối, cau)
bẹ (mặt)
bẻ lẻ quẹt khu
bẻ que để lau đít sau khi đi đại tiện
béc
banh ra
bệch
mập
bẹch chọech
bện (chạc mụi bò)
bện (cho hắn một cấy)
đánh
bénh
bánh (làm bánh)
benh pheo
lộn xộn
bẹo
véo
bẹp nhép
tan nát
bét
bao
bịch đàn
bạch đàn
Bịch kê
Bật lửa, hộp quẹt
bin
pin
bín
trái bí
bịnh
bệnh
bịp bịp
bìm bịp
bít (ló, thồ…)
cắt (lúa, …)
bồ
vật dụng dùng đựng lúa khô
bổ
ngã
Bọ
Bố
bỏ áo vô thùng
sơ vin
bò càng
bò chét
keo kiệt
bò choai
bờ hơ
vô duyên
bọ hung
bọ mắt
bó nè
bó cành tre nhỏ
bò nghé
bôộng
bồ phe
bọ quenh
bò quanh
bổ trấp
ngã sấp
xối (nác)
dội (nước)
xới (trong trò chơi khăng)
tung khăng
xóm nhà lá
xoông khói
xông khói
xót
ngứa
xót xáy
ngứa ngáy
xức (ra)
xích
xủi mả
xủi mồ
xút
sút (bóng)
xút gió
xúi bậy, xúi dại
xuyên
yêu ranh
ranh
hít cấy

mần mắm thính (làm từ sạu trạo)

xít 

tù bay trời

được (nhà trong chơi tù bay)

chạc lòi

nẻ vụ cặm

con mắm (chơi khăng)

con mói (chơi khăng)

đấm không (chơi khăng)

thàng thế (trò chơi)

đúc bì đục bín

chận bá lùn (trò chơi)

hô xung phong bắt (trò chơi)

trốn tìm (trò chơi)

về mạ (trò chơi)

nôm (trò chơi)

gồng gành hột xôi (trò chơi)

Cháy nhà (chơi tù bay)

No comments:

Post a Comment