Friday, 2 August 2013

Hôm wa em làm j ?


                                                                                                       

           Hôm kia tám chuyện với em qua cell phone, tôi vui miệng hỏi: Hôm qua em làm gì? Em trả lời: – Giữ trẻ. Tôi tiếp: Hôm nay? – Giữ trẻ. Ngày mai? – Giữ trẻ. Ngày mốt? – Giữ trẻ. Hứng chí, tôi tiếp: Năm sau làm gì? – Vào nhà tập. Năm tới? – Giữ trẻ. Năm tới nữa?
Khấn! Sau đó? – Giữ trẻ. Sau đó? – Sau 6 năm giữ trẻ tốt thì được khấn trọn. Sau khấn trọn? – Giữ trẻ! Sau giữ trẻ? Một thoáng suy nghĩ em trả lời: Chết! Tôi gằn: Câu này sai. Em đã chết từ hôm qua!

Có những người “chết trong lúc sống” hoặc “chết mà chưa bao giờ sống”.
petloan@01/08/2013

No comments:

Post a Comment