Thursday, 31 December 2015

Tỉnh thức - Awaken

A fellow asked his teacher "Please teach us when one knows himself awaken?" "One is awaken when he wonders whether he is fool or everyone is."

Một đệ tử thỉnh giáo thầy:
- Thưa thầy làm sao người ta biết mình tỉnh thức?
Thầy bảo:
- Khi người đó thầm nghĩ mình đang khùng hay mọi người!

No comments:

Post a Comment