Thursday, 31 December 2015

Đừng học nữa! Stop learning, live!

"Why? Why?" One of the fellows said to the teacher when he was sacked only one day after being received into the monastery.
The teacher said in reply "I can only show you the way and you should go by yourself. I can only direct you to the water, you must drink it yourself. Why do you waste you time staring at me? You know the way, go! You see the water, drink!"

'Thầy, thầy nói sao?', một đệ tử mới tòng sư học đạo được đúng một ngày ngạc nhiên hỏi vị sư phụ khi ông tẩy chay cậu ra khỏi tu viện.
Sư phụ cậu đáp 'ta chỉ có thể chỉ cho con đường đi, con phải tự đi. Ta chỉ có thể đưa con đến nguồn nước, con phải tự uống. Sao con còn phí công trân trân nhìn ta? Con biết đường rồi, đi đi! Con đã thấy nước, uống đi!'

No comments:

Post a Comment