Friday, 5 February 2016

Does God exist? Có Chúa không?

In a mother’s womb were two babies. One asked the other: “Do you believe in life after delivery?”The other replied, “Why, of course. There has to be something after delivery. Maybe we are here to prepare ourselves for what we will be later.”

Chuyện kể về hai đứa trẻ trong tử cung của một người mẹ. Đứa thứ nhất hỏi đứa kia: 'Cậu có tin cuộc sống sau khi sinh không?' Đứa kia trả lời 'Đương nhiên rồi. Mà sao cậu hỏi vậy. Phải có gì đó sau khi sinh nở chứ. Có thể chúng mình đang chuẩn bị cho một cuộc sống khác.'

"Nonsense” said the first. “There is no life after delivery. What kind of life would that be?”

'Vớ vẫn' đứa thứ nhất nói 'chẳng có sống siếc gì sau khi sinh đâu. Sống là sống thế nào?'

The second said, “I don’t know, but there will be more light than here. Maybe we will walk with our legs and eat from our mouths. Maybe we will have other senses that we can’t understand now.”

Đứa thứ hai bảo 'Mình không biết. Nhưng sẽ có ánh sáng. Có thể chúng ta sẽ bước đi bằng chân văn ăn bằng miệng. Có lẽ mình sẽ biết thêm nhiều điều mà bây giờ mình không thể mường tượng được.'

The first replied, “That is absurd. Walking is impossible. And eating with our mouths? Ridiculous! The umbilical cord supplies nutrition and everything we need. But the umbilical cord is so short. Life after delivery is to be logically excluded.”

Đứa thứ nhất gặn 'Ngớ ngẫn. Bước đi là điều bất khả. Còn ăn bằng miệng ư?
Vô căn cớ. Dây rốn cung cấp thức ăn và mọi thứ ta cần. Mà nó quá ngắn. Lô-rích mà nói, cuộc sống sau sinh là điều hoang tưởng'.

The second insisted, “Well I think there is something and maybe it’s different than it is here. Maybe we won’t need this physical cord anymore.”

Đứa thứ hai khăng khăng 'Mình nghĩ sẽ có gì đó và có thể khác với ở đây. Có lẽ chúng ta không cần cái dây rốn này nữa.'

The first replied, “Nonsense. And moreover if there is life, then why has no one ever come back from there? Delivery is the end of life, and in the after-delivery there is nothing but darkness and silence and oblivion. It takes us nowhere.”

Đứa thứ nhất cãi 'Vô lý. Mà nếu có sự sống thì tại sao chẳng ai trở lại đây cả? Vậy sinh nở là đoạn kết của cuộc sống, sau đó chỉ còn bóng tối, thinh lặng và lãng quên. Nó chẳng dẫn ta tới đâu cả.'

"Well, I don’t know,” said the second, “but certainly we will meet Mother and she will take care of us.”

'Tớ không biết,' đứa thứ hai bảo 'nhưng chúng ta sẽ gặp Mẹ và Mẹ sẽ lo cho chúng ta.'

The first replied “Mother? You actually believe in Mother? That’s laughable. If Mother exists then where is She now?”

Đứa thứ nhất trả lời 'Mẹ ư? Cậu thực sự tin có Mẹ sao? Thật nực cười. Nếu Mẹ hiện hữu thì Bà ở đâu?'

The second said, “She is all around us. We are surrounded by her. We are of Her. It is in Her that we live. Without Her this world would not and could not exist.”

Đứa thứ hai nói 'Bà ở quanh ta, bao trùm chúng ta. Chúng ta thuộc về Bà. Chính nơi Bà chúng ta đang sống. Không có Bà, thế giới này không thể tồn tại.'

Said the first: “Well I don’t see Her, so it is only logical that She doesn’t exist.”

Đứa thứ nhất bảo 'Ồ, nhưng tớ không thấy Bà, vậy cứ theo lô-rích thì Bà không tồn tại.'

To which the second replied, “Sometimes, when you’re in silence and you focus and  listen, you can perceive Her presence, and you can hear Her loving voice, calling down from above.”

Đối lại đứa thứ hai trả lời 'Thi thoảng khi cậu thinh lặng, tập trung và lắng nghe, cậu có thể cảm nhận được sự hiện hữu của Bà, nghe được cung giọng ngọt ngào của Bà vọng xuống từ trên cao.'

May be this was one of the best explanations to the  concept of 'GOD'.

Có lẽ đây là một trong những lý giải tốt nhất cho ý niệm về Thiên Chúa.

No comments:

Post a Comment