Thursday, 21 July 2016

ÁNH MẮT GIÊ-SU

Thứ Năm sau CN 16 TN C
Thurday after sixteenth Sunday C
Mt 13,10-17
THE LOOK OF JESUS
In the gospel according to Luke we read:
But Peter said, “Man I do not know what you are talking about.” At that moment, while he was still speaking, a cock crew; and the Lord turned and looked straight at Peter... and Peter went outside and wept.
I. related well with the Lord. I would converse with him, thank him, and ask for help.
But always I had this uneasy feeling that he wanted me to look at him... And I would not. I would talk, but look away when I sensed he was looking at me.
I was afraid I should find an accusation in his eyes of some unrepented sin. Or a demand: something he wanted from me.
One day I summoned up courage and looked! There was no accusation. No demand. The eyes just said, “I love you.”
And, like Peter, I went outside and wept.

ÁNH MẮT GIÊ-SU
Chúng ta đọc thấy trong tin mừng Luca:
Phê-rô nói "Tôi không hiểu ông đang nói gì".
Và ngay khi Phê-rô đang nói, gà liền gáy; và Chúa quay lại nhìn ông, ... Ông ra ngoài và khóc.
Tôi có tương quan tốt với Chúa. Tôi tám chuyện với Ngài, cảm tạ Ngài và ngay cả xin Ngài giúp đỡ. Nhưng tôi luôn cảm thấy khó xử khi Ngài muốn tôi nhìn thẳng vào Ngài... Và tôi thật không dám. Tôi cà kê với Ngài nhưng mỗi khi tôi cảm thấy Ngài đang nhìn tôi, tôi liền né ánh mắt ấy.
Tôi sợ rằng tôi sẽ nhìn thấy nơi ánh mắt ấy một sự cáo buộc nào đó về những tội lỗi tôi chưa từng hối cãi. Hay Ngài đòi hỏi tôi điều gì chăng.
Rồi một ngày, tôi lấy hết can đảm và nhìn Ngài. Không một lời cáo buộc hay đòi hỏi nào, ánh mắt ấy chỉ nói "Ta yêu con".
Và, như Phê-rô, tôi ra ngoài và khóc.

Lắm lúc con cố bưng tai, bịt mắt giả vờ không biết Chúa đang nhìn con và nói với con "Ta yêu con". Thực ra, nếu con biết Chúa yêu con dường nào thì niềm vui trong con sẽ vỡ oà, và chính con sẽ nổ tung ra mất!

No comments:

Post a Comment