Saturday, 27 August 2016

KIẾM VỢ

UPIIBAN
WIFE SEEKING

-Chào các bà!
-Chào cha! 
-Lâu ngày nhỉ! 
-Dạ! Các bà khoẻ cả không?
-Dạ khoẻ! Vợ con cha khoẻ không?

-Tui đâu có vợ!
-Sao vậy? 
-Muốn có vợ thì phải có tiền, mà tui không có tiền.
-Cha già rồi mà mon men mấy đứa trẻ trẻ thì không lấy được vợ phải rồi. Kiếm loại già già như tụi tui may ra.
-Khà khà khà! Mấy bà tếu quá!

-A tuy benii! Naa
-Ti wei lee! Naa
-A puu benii! Haha, ma jo upii.
-Ba nga?
-Bipiib ban ilig. Ma jo ilig. Uba kaa ban nim.
-A gna uja nikpe ki bei usapo ke naa ke. -Li ban upii nikpe ke maa be ma ne ka a ye kan le.
-Hehehe! 

-Good afternoon!
-Good afternoon!
-Long time!
-How are you?
-Fine! How is your wife?
-I am not married!
-Why?
-I have no money to get married.  Nobody wants to be my wife.
- Seek not for young girls but old women like us, otherwise, you won't get any.
-Hehehe! You are funny!

Trên đây là cuộc hội thoại ngắn với mấy bà bị coi là phù thủy, bị đuổi khỏi gia  đình, khỏi làng. Họ sống vất vuong  một thoi gian rồi được một tổ chức phi chính phủ qui tu lại xây cho  được vài căn nhà. Sau  đó được giao cho giao  xứ lo. Bây giờ số lượng tăng nhiều mà nhà thì ít.  Sống lủi thủi nhưng họ cũng rất vui  và hài huoc.
Họ ở không xa trung  tâm nhưng cần đến 5000 đô để kéo điện. 

Chúng tôi đang sửa chữa và làm mới hệ thống điện năng lượng mặt trời cho họ. Nhưng vẫn lên kế hoạch kéo điện  lưới vì điện năng lượng mặt trời đã quá đát. Xin Chúa cho cv được thuận buồm xuôi gió. amen


No comments:

Post a Comment