Friday, 28 September 2012

Thư từ Châu Phi, nhạy quá!

Chưa kịp khấn trọn, Ghana đã gửi thư Welcome roi hu hu


No comments:

Post a Comment