Sunday, 3 June 2012

Mỏi giò! How crowded Đầm Sen Park!

Con cháu nhà mệ Long cả đó, có thêm hai vị khách quý nữa! Thanks phó nhòm!

No comments:

Post a Comment