Thursday, 28 June 2012

Phêrô ơi!

 Mai lễ Phêrô và Phaolô, tính viết bài về ông Phêrô mà lu bu quá.
Cái khác của một vị thánh và một người chưa thực sự là thánh hệ tại việc sử dụng ơn Chúa. Người ta hay nói, "nếu muốn biết tính cách một người thì hãy giao cho anh ta cái Mai-cờ-rô-phôn". Quả vậy, cái khác của ông Phêrô với chúng ta ở chổ đó. Ổng là người kém cỏi (theo cái nhìn thế gian) được giao quyền nhưng không lạm quyền, hống hách giống chúng ta. Lẽ thường, một thằng dốt được nắm quyền hay làm phách. Người ta cũng thường nói "một vị thánh mới dám nhận rằng mình dốt, còn một thằng dốt mới dám nhận rằng mình là thánh."

No comments:

Post a Comment