Saturday, 30 June 2012

Các phương pháp chia sẻ Lời Chúa (I)

Xin giới thiệu một số phương pháp chia sẻ Lời Chúa của một số giáo hội địa phương trên thế giới. Bên cạnh đó là những phương pháp của các tập thể hoặc cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn và đã được sử dụng nhiều nơi. Chia sẻ Lời Chúa là con đường gặp gỡ Chúa giành cho tất cả mọi người, ngay cả những người không thể đọc hay chưa có những ý niệm thần học về Lời Chúa. Bức hình trên nói lên sự phong phú, muôn màu muôn vẻ của con đường đến với Chúa mà không một ai không thể tìm thấy cho mình một lối đi ở đó. (Pet).
1.1.     Phương pháp Lumko 7 bước (Nam Mỹ)
1)           Mời Chúa đến. Có thể một người đại diện mời Chúa Giêsu đến qua một lời cầu nguyện.
2)           Đọc một đoạn Lời Chúa.
3)           Mỗi chọn một từ hoặc cụm từ và suy niệm với chúng. Mỗi người đọc lớn tiếng từ mình chọn hai lần.
4)           Thinh lặng ít phút và để Chúa nói với chúng ta.
5)           Chia sẻ những gì chúng ta nghe được từ tận đáy lòng.
6)           Chúng ta thảo luận về điều nhóm được mời gọi thực hiện.
-               Báo cáo công tác đã làm.
-               Đâu là công tác mới. Ai làm? Làm gì và Khi nào?
7)           Cầu nguyện tự phát và kết thúc bằng một lời cầu nguyện hoặc một bài hát quen thuộc.
1.2.     Phương pháp Dzogbegan 10 bước (Tôgô)
1)           Hát một thánh vịnh hoặc một bài hát.
2)           Dâng một lời cầu nguyện.
3)           Đọc một đoạn Lời Chúa, sau đó thinh lặng.
4)           Đọc bản văn:
-               Xem xét văn cảnh – điều gì đến trước và sau bản văn.
-               Bối cảnh: con người, nơi chốn, tập tục, …
-               Những từ, cụm từ hoặc ý tưởng quan trong trở lại trong tâm trí.
-               Chú tâm đến những ý tưởng Thánh Kinh liên quan đến người Phi châu hay văn hóa bản địa.
5)           Chú ý đến toàn bộ bản văn dưới ánh sáng của toàn bộ sách thánh:
-               Bản văn thuộc sách nào;
-               Các bản văn đệ nhị quy điển có soi sáng gì thêm cho đoạn sách thánh đó chăng?
6)           Giáo hội hiểu đoạn Lời Chúa này thế nào, đặc biệt trong phụng vụ?
7)           Hãy đọc lại bản văn một lần nữa sau đó tóm tắt lại.
8)           Chia sẻ:
-               Áp dụng Lời Chúa vào đời sống cá nhân và trong hoàn cảnh cụ thể;
-               Tìm Lời Hằng Sống và ghi khắc vào tâm trí Lời đó.
-               Lời Chúa kêu mời chúng ta làm gì (cá nhân và cộng đoàn)?
9)           Kết thúc với một thánh vịnh, lời chuyển cầu, cầu nguyện dựa trên bản văn đang suy gẫm.
10)       Hát một bài thánh ca có nội dung liên quan đến bản văn Lời Chúa (nếu có thể).

No comments:

Post a Comment