Sunday, 20 November 2011


Maët trôøi ñoû choùi baét ñaàu toûa saùng vaø söôûi aám cho toâi. Ñaøn ong caàn maãn ñaõ bay ñi huùt maät treân hoa me, hoa phöôïng. Caùc caây xanh ñang toûa döôõng khí cho toâi thôû. Laøm sao toâi coù theå naèm löôøi bieáng treân giöôøng khi vuõ truï khoâng ngöøng laøm vieäc?
Baùc noâng daân ñaõ ra ñoàng töø tôø môø saùng, chaêm boùn cho caây luùa ñôm boâng ñeå noài côm toâi aên thôm muøi gaïo môùi. Chò coâng nhaân ñaõ vaøo ca deät, chuaån bò nhöõng thöôùc vaûi cho quaàn aùo toâi maëc. Laøm sao toâi coù theå rong chôi khi ngöôøi khaùc luoân tay lao ñoäng?
Bao nhieâu ngöôøi ñang tích cöïc laøm vieäc, xaây döïng cho ñôøi mình vaø ñôøi ngöôøi nhö maàm coû nhaùnh caây hoâm nay vöôn daøi hôn ngaøy hoâm tröôùc.
Vì theá, toâi caàn phaûi soáng moät ngaøy môùi vôùi taát caû traùch nhieäm laøm ngöôøi.
http://evilonline79.blogspot.com/2011/01/truyen-thuyet-hoa-huong-duong.html

No comments:

Post a Comment