Monday, 6 February 2012

Nagiarét ngày ...

Giuse: (Thê nghĩa là thế nào/ Mình không tin nàng đã có thai. Nhưng chính miệng nàng nói mà, có bao giờ Maria nói bừa đâu. Vả lại, nàng là một người tốt lành, đáng được Đức Chúa chúc phúc. Thế mà ...
Hay là nàng đang mai thai Đấng muôn dân đang trông đợi?
Nhưng nói gì thì nói đó cũng không phải của mình. Nếu quà là nàng đang mai thai Đấng Cứu Thế thì ta càng không được mạo nhận.
Sứ Thần: Này anh Giuse, hãy chổi dậy đi đón cô Maria về nhà. Đấng mà cô ấy đang mang là Đấng Cứu Thế. Chính Thiên Chúa đã cho nàng thụ thai. Còn anh, anh được đặt làm cha nuôi Đấng ấy.

No comments:

Post a Comment